GA ČR - vyhlášení veřejných soutěží - Standardní, juniorské, mezinárodní, EXPRO projekty

GA ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu standardních, mezinárodních a juniorských projektů a projektů EXPRO v oblasti základního výzkumu.

Soutěžní lhůta: 22.2.2019 - 8.4.2019

Seminář GAČR k letošním výzvám se koná v pátek 8. 3. 2018 od 11:00 na Fakultě sociálních studií, posluchárna 51 (5. patro). Přihlašování není nutné. Dotazy je možné poslat dopředu na e-mail: kamila.petrasova@gacr.cz, do předmětu zprávy uveďte Brno (místo konání semináře).

Návrhy se podávají pouze prostřednictvím aplikace GRIS.

 

Cíle

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

• podpora projektů v základním výzkumu, cíl a způsob řešení si stanoví uchazeč sám
navrhovatel, spolunavrhovatel: fyzická osoba, která je s uchazečem (případně spoluuchazečem) v pracovním poměru, který musí vzniknout nejpozději ke dni zahájení řešení projektu (NE dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
• Pokud se navrhovatel či spolunavrhovatel projektu juniorského, standardního, mezinárodního účastní v daném kalendářním roce jako navrhovatel nebo spolunavrhovatel rovněž soutěže EXPRO, může se v případě úspěchu v obou soutěžích podílet pouze na řešení EXPRO nebo pouze na řešení jiného projektu GA ČR (v roli řešitele nebo spoluřešitele). V případě podpoření obou návrhů (SP, příp. JP, MP, a EXPRO) se musí řešitel jednoho z projektů vzdát.
Součet všech pracovních kapacit (úvazků) alokovaných na řešení všech projektů podporovaných GA ČR nesmí u jednoho zaměstnance přesáhnout 1,00 (součet úvazků v návrzích a řešených projektech GA ČR může v době podání převyšovat 1,00, ale v návrhu musí být specifikováno, jak by se situace řešila v případě podpory všech podávaných projektů – snížení úvazku, přesun na jiného člena týmu…).
• Nejvyšší povolená míra podpory: 100 % uznaných nákladů
Čestná prohlášení za MU s podpisem statutárního zástupce zašle na GA ČR hromadně RMU

Režie na FSS pro rok 2019 15,79 %

Omezení

STANDARDNÍ, JUNIORSKÉ A MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Doba řešení 1.1.2020 – 31.12.2021 (2022), tj. 2-3 roky

Režie max 25 %

Jedna osoba se může v rámci soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli spolunavrhovatele.

Pracovní kapacita na projektu je doporučována alespoň 0,20 pro osobu navrhovatele, alespoň 0,10 pro osobu spolunavrhovatele.

Juniorské projekty
• pracovník působící v oblasti základního výzkumu a být autorem několika publikací v prestižních časopisech či jinak prokázat excelenci
v roce 2019 uplynulo maximálně 8 let od udělení titulu Ph.D. (výjimky nemoc, mateřská/rodičovská dovolená)
• absolvování postdoktorské stáže (min 180 dnů celkem do dne vyhlášení soutěže, možno rozdělit na dvě části) v jiném státě než získání titulu Ph.D.
• jedna osoba nemůže současně vystupovat v roli řešitele ve dvou a více juniorských projektech

a nejméně dva odborní spolupracovníci do 35 let včetně

Mezinárodní projekty
Podpora projektů ve spolupráci s partnerskými agenturami:

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Ministry of Science and Technology (MOST)
National Research Foundation of Korea (NRF)
Russian Foundation for Basic Research (RFBR)
São Paulo Research Foundation (FAPESP)

EXPRO PROJEKTY

• navrhovatelem musí být vědec s prokazatelnými vynikajícími výsledky v mezinárodním měřítku.
• maximální výše podpory je 50 mil. Kč na celou dobu řešení - 5 let
• jedna osoba se může v rámci soutěže EXPRO v daném kalendářním roce účastnit pouze jednoho projektu v roli navrhovatele nebo spolunavrhovatele.
• pracovní kapacita na projektu (úvazek) je stanovena minimálně na 0,50 průměrného ročního úvazku pro osobu navrhovatele, spolunavrhovatele, pro každého odborného i dalšího odborného spolupracovníka. Tento požadavek se netýká technických a administrativních pracovníků, studentů bakalářského a magisterského studia. U osoby navrhovatele se předpokládá, že doba strávená na pracovišti uchazeče při řešení projektu odpovídá výši jeho úvazku.
• režie max 20 % z poskytnuté dotace
• v průběhu řešení nebo max. 1 rok po ukončení řešení musí člen řešitelského týmu podat návrh projektu ERC

Dokumenty

Více informací a zadávací dokumentace
Postup přípravy návrhu na FSS
Pokyny pro předkládání dokumentů Etické komisi pro výzkum
Pokyny k přípravě rozpočtu, pomocná tabulka

Důležitá data

Datum Popis
8. 3. 2019

Termín konání semináře GA ČR, Brno, FSS

19. 3. 2019

Termín podávání návrhů Etické komisi pro výzkum (pokud náplň návrhu schválení EKV vyžaduje). Více informací zde.

29. 3. 2019

Termín odevzdání finálního rozpočtu návrhu ke kontrole - ing. Lenka Plachá, placha@fss.muni.cz. Konzultace rozpočtu s ing. Plachou a osobních nákladů s paní Dopplerovou (doppler@fss.muni.cz) po předchozí telefonické domluvě v období do 29.3.2019.

1. 4. 2019

Termín zaslání draftu návrhu z GRIS k podrobnější formální kontrole na OpVaPP.

4. 4. 2019

Termín uzavření návrhu v ISEP a zahájení elektronického schvalování.

5. 4. 2019

Termín zaslání finální verze návrhu z GRIS na gacr@fss.muni.cz k odeslání datovou schránkou (pro předejití možným komplikacím při odesílání návrhů v poslední den soutěžní lhůty 8.4.).

8. 4. 2019

Deadline výzvy

Hlavní kontaktní osoba

MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.

telefon: 549 49 5778
e‑mail:

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Ing. Lenka Plachá

telefon: 549 49 4540
e‑mail:

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Bc. Eva Dopplerová

telefon: 549 49 3349
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info