Realizace projektu

Smlouva s partnery, s poskytovatelem

Oddělení pro výzkum a projektovou podporu:

 • poskytneme vzor Smlouvy o účasti na řešení projektu, pomůžeme s finalizací textu smlouvy včetně jednání s partnery projektu a právníkem MU, pomůžeme se zajištěním podkladů pro poskytovatele k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory, zajistíme schválení smluv v ISEP, podpisy a vložení do Registru smluv,

 • pokud v projektu spolupracujte s dalším hospodářským střediskem MU, pomůžeme se sestavením Dohody o spolupráci včetně schválení v ISEP a podpisů.

 

Poskytnutí konzultace partnerům v projektu

Oddělení pro výzkum a projektovou podporu a Ekonomické oddělení:

 • nabízíme společné setkání (osobně, online) se zástupci projektových partnerů k průběhu řešení projektu z administrativního hlediska,
 • poskytneme PPT prezentaci se základními informacemi k řešení projektu včetně pokynů k čerpání rozpočtu,
 • poskytneme konzultace s partnery během řešení projektu e-mailem, telefonicky.

Rozpočet projektu a jeho čerpání

Ekonomické oddělení (kontaktní osoba dle typu projektu):

 • kontrola a poradenství v oblasti čerpání rozpočtu,
 • zařazení nákladů do odpovídajících položek rozpočtu, 
 • zpracování objednávek, faktur a plateb, archivace dokladů,
 • poradenství při určení dodavatelsko-odběratelského vztahu včetně smluv dle § 1746: návrh, vyhotovení smlouvy, kontrola a zajištění vložení do Registru smluv

Výše režijních prostředků odváděných z projektové dotace fakultě (FSS MU) je pro rok 2023 16,41 %.

Ústřední knihovna FSS:

 • zajištění nákupu knih, časopisů, e-zdrojů včetně výběrového řízení (akvizice@fss.muni.cz),
 • poradenství a podpora pro plnění projektových podmínek Open Science u projektových výstupů (publikace i data): výběr vhodného časopisu pro publikování v režimu Open Access, zajištění uložení a zveřejnění výsledku v univerzitním repozitáři v souladu s licenčními podmínkami vydavatele, poradenství pro výběr vhodného repozitáře pro uložení výzkumných dat. Kontakt: Mgr. Aneta Pilátová, e-mail: openscience@fss.muni.cz

CIKT:

nákup, instalace a údržba HW / SW v rámci Centrálních nákupů i mimo něj - více zde (poradenství při výběru, průzkum trhu, objednání, komunikace s dodavatelem, kontrola technických parametrů při dodání, instalace, údržba). Více zde

cikt@fss.muni.cz

Uzavírání pracovních smluv a dohod

Personální oddělení (doppler@fss.muni.cz):

 • příprava a realizace výběrových řízení: zveřejnění výběrového řízení na Úřední desce MU a FSS, LinkedIn, FB, Jobs.cz, Práce.cz, EURAXESS, komunikace s uchazeči v průběhu a při ukončení výběrového řízení, písemná dokumentace k řízení a jeho následná archivace,
 • pomoc při zaměstnávání zahraničních členů týmu: formality spojené s příjezdem (např. vízum, cizinecká policie, zdravotní péče, ubytování), přihlášení do systému pojištění, konzultace s osobami pracujícími ve více zemích EU a praktická pomoc s vyřízením formalit.

Uzavírání dohod u prací konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ) zajistí asistentka na katedře/ústavu/pracovišti.

Změnová řízení, dílčí a závěrečné zprávy

Pomoc s přípravou a formálními náležitostmi žádosti o změnu, zajištění komunikace s partnery, poskytovatelem, schválením v ISEP, odeslání žádosti (Oddělení pro výzkum a projektovou podporu); s finanční částí žádosti (Ekonomické oddělení), s podklady týkající se osobních nákladů (Personální oddělení).

Informační podpora týkající se dílčích a závěrečných zpráv: individuální konzultace, společná školení, pokyny k přípravě zpráv, zpětná vazba k připraveným zprávám, zajištění formálních náležitostí zpráv: podpisy, formální přílohy, zajištění schvalovacího procesu v ISEP, odeslání zprávy poskytovateli (Oddělení pro výzkum a projektovou podporu); příprava podkladů pro finanční část zpráv, zadávání položek rozpočtu do informačních systémů poskytovatelů (Ekonomické oddělení).

Výsledky projektu a jeho propagace, práce s daty

Oddělení pro výzkum a projektovou podporu:

konzultace k vykazování výsledků a ke Smlouvě o využití výsledků: vzor smlouvy, komunikace s CTT MUNI a RMU, pomoc při uzavírání smlouvy (komunikace s uživatelem, schvalování, podpisy).

Ekonomické oddělení:

konzultace a poradenství k vydávání publikací včetně monografií, autorským právům a duševnímu vlastnictví (např. koediční smlouvy, licenční smlouvy).

Ústřední knihovna FSS (openscience@fss.muni.cz):

 • poradenství v oblasti výběru vhodného repozitáře pro výstupy z projektů, více zde,
 • konzultace ohledně plnění podmínek projektu v oblasti Open Access, více zde, 
 • základní podpora při realizaci Data management plan, více zde,
 • evidence publikačních výstupů, odvod do RIV, více zde

CIKT (cikt@fss.muni.cz):

Oddělení pro vnitřní a vnější komunikaci (propagace@fss.muni.cz):

 • koordinace spolupráce s tiskovým odborem MUNI: komunikace k veřejnosti, spolupráce s tiskem a online médii, návrhy tiskových zpráv, vyhotovení fotografií,
 • návrh a pořízení propagačních materiálů projektu (šablony jednotného vizuálního stylu - prezentace, letáky, bannery, tiskopisy, propagační předměty apod.), pomoc při psaní popularizačních článků,
 • poskytnutí aktuálních materiálů o fakultě: „promo balíček“, ze kterého lze čerpat oficiální propagační informace,
 • podpora při tvorbě webových stránek: grafický design, kontakty na UVT, kde řeší zakládání nového webu a jeho tvorbu pro všechny zaměstnance MU (zdarma). 

 

Erasmus+, CEEPUS, AKTION apod.

U projektů náležejících do agendy Centra zahraniční spolupráce (např. Erasmus+, CEEPUS, AKTION) poskytuje administrativní podporu Oddělení zahraničních vztahů (int@fss.muni.cz):

 • zajištění uzavírání smluv s poskytovatelem včetně partnerských a dohod o spolupráci, včetně jejich administrace (komunikace se zahraniční institucí, zajištění podpisů a odeslání smluv, evidence smluv, vložení do ISEP),
 • konzultace a zajištění uzavírání smluv ke stážím (návrh smlouvy, zajištění podpisů apod.).

Open Science a Data management plan

Otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access – OA nebo v širším pohledu Open Science - OS) patří k základním podmínkám rozvoje současné vědy. Dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby a umožňuje rychlejší zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání.

Open Science představují dvě základní oblasti:

1. vědecké publikace v režimu otevřeného přístupu (OA)
2. výzkumná data sdílená podle principů FAIR (Findable-Accessible-Interoperable-Reusable).

Masarykova univerzita zahájila 1. ledna 2020 tříletý projekt koordinovaný ÚVT MU, jehož cílem je definovat a nastavit politiku, infrastrukturu a systematickou podporu pro rozvíjení otevřené vědy na MU. Do projektu je zapojena i Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií MU, kontaktní osoba: Mgr. Aneta Pilátová, Open Science metodička, e-mail: openscience@fss.muni.cz. Více zde.

Strategie Open Science na MU

Vedením MU byla 1. 11. 2022 Strategie Open Science MU 2022–2028 přijata jako strategický dokument. S akčními plány a cíli strategie se můžete blíže seznámit na webové stránce Open Science na MU.

Otevřený přístup k vědeckým publikacím - Open Access

Otevřený přístup k vědeckým publikacím zahrnuje recenzované vědecko-výzkumné časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze, dále lze tímto způsobem zpřístupňovat konferenční příspěvky, monografie, články ve sbornících, jakož i publikace učebnicového a komentářového typu obsahující vědecké informace. Jedná se o bezplatný a neomezený online přístup k těmto informacím s oprávněním dalšího využití obsahu prostřednictvím tzv. veřejných licencí. Otevřené publikace mohou být distribuovány a využívány ve vědě, výuce a ve všech oblastech informační společnosti.

U tradičního modelu publikování mají k těmto publikacím přístup jen předplatitelé, u otevřeného přístupu naopak všichni. Projektovou podmínku Open Access lze splnit dvěma způsoby:

• Zlatá cesta (Golden Access) - publikování v otevřených časopisech
(OA poskytují vydavatelé)

• Zelená cesta (Green Access) - autoarchivace (publikace) v otevřených repozitářích
(OA poskytují autoři)

Oba tyto způsoby jsou komplementární a je možné si vybrat, jaký způsob splnění projektových podmínek je pro Váš projekt nejvhodnější. Pokud si nebudete vědět rady s výběrem vhodného časopisu, analýzou podmínek vydavatele s ohledem na vložení článku do repozitáře nebo budete například hledat vhodný repozitář, neváhejte se obrátit fakultní Open Science metodičku Mgr. Anetu Pilátovou, e-mail: openscience@fss.muni.cz.

Jak postupovat jako zaměstnanec a student MU při práci s repozitářem MU upravuje Směrnice č. 4/2013 o repozitáři zaměstnaneckých děl.

Sdílení výzkumných dat – FAIR Data (=Findable-Accessible-Interoperable-Reusable)

Sdílení/ publikování výzkumných dat je nezbytný nástroj pro akceleraci a zkvalitnění výzkumného procesu. Přináší nové příležitosti pro profilaci a aktivní zapojení MU do evropských a mezinárodních aktivit (např. European Open Science Cloud aj).
Pod tlakem poskytovatelů dotací se potřeba uchovávat, sdílet a publikovat výzkumná data stává stále aktuálnější také v rámci MU. Od r. 2014 jde o podmínku vybraných oblastí výzkumu programu EU Horizon 2020, od r. 2017 je povinnost rozšířena na všechny podpořené projekty z tohoto programu. Obdobné požadavky jsou již zavedeny nebo připravovány dalšími mezinárodními programovými schématy (např. Horizon Europe). Vyskytují se také v rámci Národní politiky VaVaI 2021+ a u návazných intervencí poskytovatelů podpory.

Jak postupovat při získávání, uchovávání a užití výzkumných dat aktuálně upravuje Směrnice č. 6/2013 o výzkumných datech MU.

Data management plan (DMP)


Jde o popis životního cyklu dat sbíraných, vytvořených a zpracovaných v rámci konkrétního projektu. DMP obsahuje informace, které zajistí, že data budou vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná (naplní, co nejvíce princip FAIR - findable, accessible, interoperable and re-usable). Do DMP se uvádí, jaká data jsou uchovávána, zpracovávána, vytvářena a používána, jaký postup je zvolen při ukládání dat během a po skončení projektu, jaké metodologické postupy a standardy jsou použity, jak budou data zpřístupňována, jaké softwarové nástroje byly k vytváření dat použity, popř. jaký software je potřeba k jejich prohlížení a také jak budou data nadále spravována a uchovávána.

Zdroj: https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/pro_autory/DMP_2018.pdf.

Vzhledem k nutné doménové znalosti vědeckých dat pro správné nastavení jejich správy je zpracování DMP primárně záležitostí vědce, knihovna FSS vám může ve spolupráci s univerzitním Core týmem Open ScienceHR4MUNI OA poskytnout metodickou podporu, a to např. doporučením nástrojů pro správu DMP (jako např. Data Stewardship Wizard) a dále vás navést v této problematice. Více informací o nástrojích pro správu výzkumných informací najdete zde. Kontaktní osoba: Open Science metodička Mgr. Aneta Pilátová, e-mail: openscience@fss.muni.cz.

Je-li v grantu naplánován úvazek na administrativního pracovníka z Oddělení pro výzkum a projektovou podporu, oddělení realizuje tyto činnosti: příprava podkladů pro DPP, DPČ, smluv podle §1746 včetně průvodních listů a potřebných prohlášení, příprava nákupů materiálu a služeb včetně průzkumu trhu, zajištění školících místností, komunikace s ostatními děkanátními pracovišti fakulty, pomoc se změnami v projektech, pomoc při přípravě dílčích a závěrečných zpráv včetně vyplňování údajů do informačních systémů poskytovatelů, pomoc se zajišťováním služebních cest (objednání letenek, ubytování apod.), případně další činnosti dohodnuté při podávání návrhu projektu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info