Struktura rámcového programu Horizont Evropa 2021-2027
ERC (European Research Council)

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) vznikla v roce 2007. Financuje špičkový badatelský výzkum ve všech vědních oborech, tzv. "frontier research", tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru k průlomovým objevům, a to v celosvětovém měřítku.

V programu Horizont Evropa je na ERC vyčleněno 16 mld. euro. přičemž 66% alokovaného rozpočtu je vyčleněno na kategorii vědců 2-12 let po získání titulu Ph.D. (tzv. ERC Starting a Consolidator granty). Základním principem je financování projektů individuálních vědců (Principal Investigator, PI) a jejich týmů bez předepisování jakýchkoli tematických priorit („bottom-up“ přístup). Žádat o ERC grant mohou jednotlivci z celého světa za předpokladu, že si zvolí hostující instituci v členské zemi EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu EU.

Jediným kritériem hodnocení je vědecká kvalita – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. Většina ERC projektů je velmi riziková (přinášejí velký zisk, ale za poměrně vysokého rizika - tzv. „high-risk/ high-gain projects“) a je interdisciplinární povahy.

Více informací o projektech ERC na Portálu MUNI.

ERC - Národní portál pro Horizont Evropa.

Kontaktní osoba na FSS: ing. Jitka Wolfová

 

Akce "Marie Skłodowska-Curie"

Akce Marie Skłodowska-Curie podporují školení a kariérní rozvoj výzkumníků prostřednictvím programů pro doktorandy, vědecko-výzkumných pobytů pro postdoktorandy a kolaborativních projektů.

Klíčovým principem je mobilita, výzkumníci vyjíždějí na hostitelskou instituci v zemi, kde dlouhodobě nepůsobí, aby získali nové znalosti, dovednosti a kompetence, které přispějí k jejich kariérnímu posunu. MSCA jsou zaměřeny na mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci, účast neakademického sektoru (především průmyslu a malých a středních podniků) je vítána.

Více informací na Portále MUNI.

Kontaktní osoba na FSS ing. Jitka Wolfová.

Kolaborativní projekty

Většina kolaborativních projektů reaguje na evropské a globální výzvy, které jsou sdruženy do šesti klastrů, v jejichž rámci budou vypisovány pracovní programy s tématy na 2-3 roky.

Společným rysem kolaborativních projektů je účast alespoň 3 institucí ze 3 různých zemí EU či zemí asociovaných k programu (např. Izrael, Švýcarsko, Norsko, Západní Balkán).

Nový koncept v programu Horizont Evropa přestavují mise - tematické okruhy v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a odvětvími. Každá z misí bude mít ambiciózní, jasně definované měřitelné cíle a očekávané dopady dosažitelné ve stanoveném časovém horizontu. Konkrétní zaměření misí vychází z doporučení expertů nominovaných do tzv. výborů misí (Mission boards). Konkrétní mise budou vyhlašovány formou speciálních výzev.

Mise:

Rakovina

Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody

Zdravá půda a potraviny

Adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace

Klimaticky neutrální a chytrá města

Klastr 1 - Zdraví
Zdraví

Klíčová slova:

životní pohoda, nerovnosti v oblasti zdraví mezi zeměmi EU, onkologická onemocnění, duševní onemocnění, infekční nemoci, prevence nemocí, očkování, vliv znečištění životního prostředí na lidské zdraví, rezistence k antimikrobiálním léčivům, demografické změny, stárnutí populace, transformaci systémů zdravotní péče

Oblasti výzkumu:

 • health throughout the life course
 • environmental and social health determinants
 • non-communicable and rare diseases
 • infectious diseases including poverty-related and neglected diseases
 • tools, technologies and digital solutions for health and care including personalised medicine
 • health care systems

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost
Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Klíčová slova:

posílení demokratického vládnutí a občanské účasti; chránit, uchovat a zpřístupňovat evropské kulturní dědictví; společenská, ekonomická a technologická transformace; současné přeměny společnosti, ekonomiky, politiky i kultury; sociálně spravedlivější a inkluzivnější Evropa; demokratické principy, vzdělávání, nerovnosti, nezaměstnanost, diskriminace, radikalizace, dodržování lidských práv; pozornost k potřebám zranitelných a znevýhodněných skupin; politika migrace, mobility a integrace; obnova a posílení společenské odolnosti vůči mimořádným krizím; kulturní rozmanitost, kulturní a kreativní průmysl

Oblasti výzkumu:

 • výzkum demokracie a vládnutí
 • výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů
 • výzkum společenské a ekonomické transformace

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 3 - Civilní bezpečnost pro společnost
Civilní bezpečnost pro společnost

Klíčová slova:

bezpečnostní hrozby, civilní bezpečnost, ochrana občanů a evropské ekonomiky, veřejných prostor a kritických infrastruktur před terorismem a trestnou činností, důvěryhodné a bezpečné digitální prostředí, příčiny terorismu a trestné činnosti, prevence, inovace technologií a postupů pro včasné varování, rychlá a účinná reakce v případě reálného nebezpečí, legální, bezpečný a rychlý pohyb lidí i zboží, kybernetická bezpečnost,

Oblasti výzkumu:

 • lepší ochrana Evropy a jejích obyvatel před kriminalitou a terorismem
 • efektivní ochrana vnějších hranic EU
 • odolné infrastruktury
 • zlepšená kybernetická bezpečnost
 • společnost odolná vůči katastrofám
 • posílený bezpečnostní výzkum a inovace

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 4 - Digitalizace, průmysl a vesmír
Digitalizace, průmysl a vesmír

Klíčová slova:

digitalizace a rozvoj technologií, včetně vesmírných, transformace průmyslové výroby a vznik nových výrobků a služeb

Hlavní strategické priority:

 • transformace evropského průmyslu zajišťující čistou, klimaticky neutrální, oběhovou a konkurenceschopnou ekonomiku
 • zajištění (posílení) vedoucího postavení a strategické autonomie Evropy v klíčových technologiích
 • rozvoj technologií a inovací, které slouží občanům

Oblasti výzkumu:

 • climate neutral, circular and digitised production
 • increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
 • world leading data and computing technologies
 • digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
 • open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
 • a human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 5 - Klima, energetika a mobilita
Klima, energetika a mobilita

Klíčová slova:

boj s klimatickými změnami, zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu energetiky a dopravy, porozumění příčinám klimatických změn, jejich vývoji, rizikům, dopadům a příležitostem, energetické a dopravní systémy přátelské ke klimatu a k životnímu prostředí, dekarbonizace energetického a dopravního sektoru, snižování emisí skleníkových plynů, průřezová inovativní řešení využitelná pro oblast energetiky a dopravy

Klima - oblasti výzkumu:

 • climate science
 • polar and ocean research
 • climate resilience and adaptation to climate change
 • knowledge for climate neutrality
 • forest fires and extreme weather events
 • nature-based solutions
 • education on climate change
 • citizen engagement and behaviour change

Energetika - oblasti výzkumu:

 • dodávky energie (levné, dostupné a udržitelné energetické technologie, využívání energie z obnovitelných zdrojů a energetické úspory, snižování emisí skleníkových plynů, zachycování uhlíku, jeho ukládání a dalšího využívání)
 • energetické soustavy a sítě (obnovitelné zdroje energie, elektrická energie skladování energie a využívání synergií mezi různými sítěmi, elektromobilita, elektrifikace průmyslových procesů, spotřebitel jako aktivní účastník trhu)
 • budovy a průmyslová zařízení v energetické transformaci (výměna energetických toků, ale i zdrojů v podobě surovin, inteligentní budovy a velké dopravní uzly, nové materiály, nové obchodní modely a služby)

Mobilita - oblasti výzkumu:

 • konkurenceschopnost průmyslu v dopravě (inovativní dopravní infrastruktura, čisté technologie, automatizace, minimalizace energetického, environmentálního, ekonomického a sociálního dopadu)
 • čistá, bezpečná a přístupná doprava a mobilita (elektrifikace dopravy, hybridní technologie, zkvalitnění a interoperabilita infrastruktur, bezpečnost dopravy)
 • inteligentní mobilita (digitální technologie, pokročilé družicové navigace (EGNOS/Galileo), umělá inteligence, koncept jednotného evropského nebe, automatizace, konektivita, bezpečnost interoperability, výkonnosti, snižování emisí a zlepšování úrovně služeb)

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí
Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

Klíčová slova:

zajištění adekvátní výživy, čisté vody, zdraví a kvality života světové populace, udržitelná produkce a spotřebu, klimatická neutralita, potenciál biologických zdrojů pro obnovitelnou produkci, snížení závislosti EU na neobnovitelných zdrojích, snížení emisí a produkce odpadů, ochrana a obnova ekosystémů, biodiverzita

Oblasti výzkumu:

 • biodiversity and ecosystem services
 • Fair, healthy and environment-friendly food systems from
  primary production to consumption
 • circular economy and bioeconomy sectors
 • clean environment and zero pollution
 • land, ocean and water for climate action
 • resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and
  urban communities
 • innovative governance, environmental observations and
  digital solutions in support of the Green Deal

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info