Struktura rámcového programu Horizont Evropa 2021-2027
Bez popisku
ERC (European Research Council)

Evropská rada pro výzkum (European Research Council, ERC) vznikla v roce 2007. Financuje špičkový badatelský výzkum ve všech vědních oborech, tzv. "frontier research", tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru k průlomovým objevům, a to v celosvětovém měřítku.

V programu Horizont Evropa je na ERC vyčleněno 16 mld. euro. přičemž 66% alokovaného rozpočtu je vyčleněno na kategorii vědců 2-12 let po získání titulu Ph.D. (tzv. ERC Starting a Consolidator granty). Základním principem je financování projektů individuálních vědců (Principal Investigator, PI) a jejich týmů bez předepisování jakýchkoli tematických priorit („bottom-up“ přístup). Žádat o ERC grant mohou jednotlivci z celého světa za předpokladu, že si zvolí hostující instituci v členské zemi EU nebo zemi přidružené k rámcovému programu EU.

Jediným kritériem hodnocení je vědecká kvalita – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. Většina ERC projektů je velmi riziková (přinášejí velký zisk, ale za poměrně vysokého rizika - tzv. „high-risk/ high-gain projects“) a je interdisciplinární povahy.

Více informací o projektech ERC na Portálu MUNI.

ERC - Národní portál pro Horizont Evropa.

Kontaktní osoba na FSS: Mgr. Eva Kicková 

 

Příprava ERC grantů - postup na FSS MU

Podávání ERC grantů podléhá schválení vedení FSS půl roku před podáním.

Postup:

1. Projednání myšlenky s liniovým nadřízeným a získání jeho podpory.

2. Konzultace na návrhu s RMU o vhodnosti. OV RMU poskytuje podporu při přípravě těchto projektů (ERC support scheme). Spojte se prosím s panem Ladislavem Čočkem (cocek@rect.muni.cz), který Vám může dát užitečné podněty.

3. Po konzultaci na RMU dejte vědět Evě Kickové (kontaktní osoba na FSS, ekickova@fss.muni.cz), domluví projednání na vedení fakulty. K tomu si prosím připravte návrh pro schválení vedení FSS, stačí stručná anotace s Vašimi silnými stránkami. Na vedení Vás bude reprezentovat vedoucí Vašeho pracoviště.

4. Projednání Vaší žádosti vedením FSS za přítomnosti liniového nadřízeného.

Termíny žádostí o schválení na vedení FSS:

Výzva Starting Grants: PODÁNÍ ZÁŘÍ, SCHVÁLENÍ VEDENÍM FSS NEJPOZDĚJI V BŘEZNU. Je určena výzkumníkům Do 7 od získání titulu Ph.D. a 

Výzva Consolidators Grants: PODÁNÍ ÚNOR/BŘEZEN, SCHVÁLENÍ VEDENÍM FSS ČERVEN (KVŮLI PRÁZDNINÁM). Je určena výzkumníkům po 7 až 12 letech od získání titulu Ph.D.

Výzva Advanced Grants. PODÁNÍ SRPEN, SCHVÁLENÍ VEDENÍM FSS ÚNOR.

Výzva Synergy Grants na podporu spolupráce výzkumných týmů napříč pracovišti nebo vědními. PODÁNÍ LISTOPAD, SCHVÁLENÍ VEDENÍM FSS KVĚTEN.

Výzva pro granty Proof of Concept PODÁNÍ LEDEN, SCHVÁLENÍ VEDENÍM FSS ČERVEN.

Po schválení vedení Vám poskytneme maximální podporu. Kolegové z OV RMU pomohou s přípravou textů, poskytnou šablonu návrhu s návodnými pokyny, co, kam a jak vyplnit, k textům dají zpětnou vazbu, je možné domluvit konzultaci s držitelem ERC grantu na MU.

K životopisu navrhovatele

Krom základních informací je důležité uvést i to, co Vy považujete za důležité, čím se chcete pochlubit.

Dále je potřeba, kromě bibliometrických ukazatelů, vzít do úvahy ostatní dosažené výsledky žadatele. Mezi ně patří zvané přednášky na mezinárodně uznávaných konferencích, spolupráce se špičkovými vědci a týmy nebo institucemi, zkušenost s řešením či managementem grantů a vedením týmu nebo Ph.D. studentů, mezinárodní ocenění a vědecká vyznamenání nebo např. recenzování ve významných časopisech. 

 

Akce "Marie Skłodowska-Curie"

Akce Marie Skłodowska-Curie podporují školení a kariérní rozvoj výzkumníků prostřednictvím programů pro doktorandy, vědecko-výzkumných pobytů pro postdoktorandy a kolaborativních projektů.

Klíčovým principem je mobilita, výzkumníci vyjíždějí na hostitelskou instituci v zemi, kde dlouhodobě nepůsobí, aby získali nové znalosti, dovednosti a kompetence, které přispějí k jejich kariérnímu posunu. MSCA jsou zaměřeny na mezinárodní, mezisektorovou a mezioborovou spolupráci, účast neakademického sektoru (především průmyslu a malých a středních podniků) je vítána.

Více informací na Portále MUNI.

Kontaktní osoba na FSS Mgr. Eva Kicková. 

Kolaborativní projekty

Většina kolaborativních projektů reaguje na evropské a globální výzvy, které jsou sdruženy do šesti klastrů, v jejichž rámci budou vypisovány pracovní programy s tématy na 2-3 roky.

Společným rysem kolaborativních projektů je účast alespoň 3 institucí ze 3 různých zemí EU či zemí asociovaných k programu (např. Izrael, Švýcarsko, Norsko, Západní Balkán).

Nový koncept v programu Horizont Evropa přestavují mise - tematické okruhy v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem napříč obory a odvětvími. Každá z misí bude mít ambiciózní, jasně definované měřitelné cíle a očekávané dopady dosažitelné ve stanoveném časovém horizontu. Konkrétní zaměření misí vychází z doporučení expertů nominovaných do tzv. výborů misí (Mission boards). Konkrétní mise budou vyhlašovány formou speciálních výzev.

Mise:

Rakovina

Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody

Zdravá půda a potraviny

Adaptace na změnu klimatu včetně společenské transformace

Klimaticky neutrální a chytrá města

Klastr 1 - Zdraví
Zdraví

Klíčová slova:

životní pohoda, nerovnosti v oblasti zdraví mezi zeměmi EU, onkologická onemocnění, duševní onemocnění, infekční nemoci, prevence nemocí, očkování, vliv znečištění životního prostředí na lidské zdraví, rezistence k antimikrobiálním léčivům, demografické změny, stárnutí populace, transformaci systémů zdravotní péče

Oblasti výzkumu:

 • health throughout the life course
 • environmental and social health determinants
 • non-communicable and rare diseases
 • infectious diseases including poverty-related and neglected diseases
 • tools, technologies and digital solutions for health and care including personalised medicine
 • health care systems

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost
Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

Klíčová slova:

posílení demokratického vládnutí a občanské účasti; chránit, uchovat a zpřístupňovat evropské kulturní dědictví; společenská, ekonomická a technologická transformace; současné přeměny společnosti, ekonomiky, politiky i kultury; sociálně spravedlivější a inkluzivnější Evropa; demokratické principy, vzdělávání, nerovnosti, nezaměstnanost, diskriminace, radikalizace, dodržování lidských práv; pozornost k potřebám zranitelných a znevýhodněných skupin; politika migrace, mobility a integrace; obnova a posílení společenské odolnosti vůči mimořádným krizím; kulturní rozmanitost, kulturní a kreativní průmysl

Oblasti výzkumu:

 • výzkum demokracie a vládnutí
 • výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů
 • výzkum společenské a ekonomické transformace

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 3 - Civilní bezpečnost pro společnost
Civilní bezpečnost pro společnost

Klíčová slova:

bezpečnostní hrozby, civilní bezpečnost, ochrana občanů a evropské ekonomiky, veřejných prostor a kritických infrastruktur před terorismem a trestnou činností, důvěryhodné a bezpečné digitální prostředí, příčiny terorismu a trestné činnosti, prevence, inovace technologií a postupů pro včasné varování, rychlá a účinná reakce v případě reálného nebezpečí, legální, bezpečný a rychlý pohyb lidí i zboží, kybernetická bezpečnost,

Oblasti výzkumu:

 • lepší ochrana Evropy a jejích obyvatel před kriminalitou a terorismem
 • efektivní ochrana vnějších hranic EU
 • odolné infrastruktury
 • zlepšená kybernetická bezpečnost
 • společnost odolná vůči katastrofám
 • posílený bezpečnostní výzkum a inovace

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 4 - Digitalizace, průmysl a vesmír
Digitalizace, průmysl a vesmír

Klíčová slova:

digitalizace a rozvoj technologií, včetně vesmírných, transformace průmyslové výroby a vznik nových výrobků a služeb

Hlavní strategické priority:

 • transformace evropského průmyslu zajišťující čistou, klimaticky neutrální, oběhovou a konkurenceschopnou ekonomiku
 • zajištění (posílení) vedoucího postavení a strategické autonomie Evropy v klíčových technologiích
 • rozvoj technologií a inovací, které slouží občanům

Oblasti výzkumu:

 • climate neutral, circular and digitised production
 • increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
 • world leading data and computing technologies
 • digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the Green Deal
 • open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
 • a human-centred and ethical development of digital and industrial technologies

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 5 - Klima, energetika a mobilita
Klima, energetika a mobilita

Klíčová slova:

boj s klimatickými změnami, zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu energetiky a dopravy, porozumění příčinám klimatických změn, jejich vývoji, rizikům, dopadům a příležitostem, energetické a dopravní systémy přátelské ke klimatu a k životnímu prostředí, dekarbonizace energetického a dopravního sektoru, snižování emisí skleníkových plynů, průřezová inovativní řešení využitelná pro oblast energetiky a dopravy

Klima - oblasti výzkumu:

 • climate science
 • polar and ocean research
 • climate resilience and adaptation to climate change
 • knowledge for climate neutrality
 • forest fires and extreme weather events
 • nature-based solutions
 • education on climate change
 • citizen engagement and behaviour change

Energetika - oblasti výzkumu:

 • dodávky energie (levné, dostupné a udržitelné energetické technologie, využívání energie z obnovitelných zdrojů a energetické úspory, snižování emisí skleníkových plynů, zachycování uhlíku, jeho ukládání a dalšího využívání)
 • energetické soustavy a sítě (obnovitelné zdroje energie, elektrická energie skladování energie a využívání synergií mezi různými sítěmi, elektromobilita, elektrifikace průmyslových procesů, spotřebitel jako aktivní účastník trhu)
 • budovy a průmyslová zařízení v energetické transformaci (výměna energetických toků, ale i zdrojů v podobě surovin, inteligentní budovy a velké dopravní uzly, nové materiály, nové obchodní modely a služby)

Mobilita - oblasti výzkumu:

 • konkurenceschopnost průmyslu v dopravě (inovativní dopravní infrastruktura, čisté technologie, automatizace, minimalizace energetického, environmentálního, ekonomického a sociálního dopadu)
 • čistá, bezpečná a přístupná doprava a mobilita (elektrifikace dopravy, hybridní technologie, zkvalitnění a interoperabilita infrastruktur, bezpečnost dopravy)
 • inteligentní mobilita (digitální technologie, pokročilé družicové navigace (EGNOS/Galileo), umělá inteligence, koncept jednotného evropského nebe, automatizace, konektivita, bezpečnost interoperability, výkonnosti, snižování emisí a zlepšování úrovně služeb)

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Klastr 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí
Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí

Klíčová slova:

zajištění adekvátní výživy, čisté vody, zdraví a kvality života světové populace, udržitelná produkce a spotřebu, klimatická neutralita, potenciál biologických zdrojů pro obnovitelnou produkci, snížení závislosti EU na neobnovitelných zdrojích, snížení emisí a produkce odpadů, ochrana a obnova ekosystémů, biodiverzita

Oblasti výzkumu:

 • biodiversity and ecosystem services
 • Fair, healthy and environment-friendly food systems from
  primary production to consumption
 • circular economy and bioeconomy sectors
 • clean environment and zero pollution
 • land, ocean and water for climate action
 • resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and
  urban communities
 • innovative governance, environmental observations and
  digital solutions in support of the Green Deal

Pracovní program 2021-2022 obsahuje bližší informace k výzvám na roky 2021-2022 včetně termínu vyhlášení a uzavření výzev.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info