Operační programy

Operační program Jan Amos Komenský – OP JAK (2021 – 2027)

Operační program Jan Amos Komenský – OP JAK (2021 – 2027)  

OP JAK 2021 – 2027 – Programový dokument   

5% spolufinancování  

Struktura OP JAK reflektuje prioritní témata financovaná ze strukturálních fondů Evropské unie v programovém období 2021 – 2027:  

  • Priorita 1 -  Výzkum a vývoj (zaměřena na cíl politiky 1 – Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické transformace);  
  • Priorita 2 - Vzdělávání (zaměřena na cíl politiky 4 – Sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv);  Priorita 3 a 4 - Technická pomoc.   

Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Struktura OP JAK sestává ze dvou věcných priorit. První priorita je zaměřena na podporu oblasti Výzkumu a vývoje (VaV), a to jak rozvoje infrastrukturní základny a budování tvrdých kapacit pro VaV, tak na rozvoj strategického řízení Výzkumných organizací, rozvoj lidských zdrojů a budování a posilování spolupráce s aplikační sférou a zahraničními partnery. Druhá priorita cílí na podporu všech úrovní vzdělávání – od předškolního vzdělávání až po postgraduálního vzdělávání. Cíle byly zvoleny s ohledem na zvýšení efektivnosti a nových příležitostí v oblasti českého vzdělávacího systému a systému VaV. Celková alokace OP JAK pro programové období 2021-2027 je 90 miliard Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč do regionálního školství. 

Priorita 1 – Výzkum a vývoj – Cíl politiky 1  

  1. Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií Fond: EFRR  
  1. Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání Fond: EFRR  

Priorita 2 – Vzdělávání – Cíl politiky 4  

  1. Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury  

Fond: EFRR  

  1. Zvýšit kvalitu, účinnost a relevantnost systémů vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce, aby se podpořilo získávání klíčových kompetencí včetně digitálních dovedností Fond: ESF+  
  1. Podporovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny Fond: ESF+  
  1. Podporovat celoživotní učení, zejména flexibilní možnosti rozšiřování dovedností a rekvalifikace pro všechny s ohledem na digitální dovednosti, lépe předvídat změny a nové požadavky na dovednosti vycházející z potřeb trhu práce, usnadnit přechody mezi zaměstnáními a podporovat profesní mobilitu  

Fond: ESF+  

Priorita 3 – Technická pomoc  

  Fond: EFRR  

Priorita 4 – Technická pomoc  

Fond: ESF+  

Výzvy OP JAK

V říjnu byl 2021 byl vládou ČR schválen Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK). V prvním kvartálu roku 2022 bude program schválen Evropskou komisí následně budou vyhlášeny první výzvy. Níže přinášíme souhrnný přehled relevantních výzev. Informace k OP JAK a jeho výzvám budeme průběžně aktualizovat.

1.) Špičkový výzkum 

Podpora výzkumných projektů s potenciálem tvorby excelentních výzkumných výsledků, důraz na kvalitní tým, mezinárodní dimenzi, interdisciplinaritu výzkumu  

Předpokládané vyhlášení výzvy – 1. čtvrtletí 2022

 

2.) Smart Akcelerátor I

Podpora projektů na rozvoj inovačního ekosystému v krajích 

Předpokládané vyhlášení výzvy – 1. čtvrtletí 2022

 

3.) Ph.D. Infra 

Podpora infrastrukturního vybavení doktorských studijních programů

Předpokládané vyhlášení výzvy – 2. čtvrtletí 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info