Chci podat návrh projektu

Máte nápad, téma projektu?

Probereme s Vámi možnosti, grantová schémata, vhodné výzvy pro Vaše téma. Aktuální výzvy vhodné pro FSS budeme průběžně uveřejňovat na tomto webu. U každé výzvy najdete její základní parametry včetně důležitých odkazů a kontaktní osobu, na kterou se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem. 

Dotazy k projektovým záměrům můžete zasílat také na projekty@fss.muni.cz. 

Informace o nových výzvách, zajímavých seminářích a akcích můžete dostávat do Vašeho e-mailu každý týden – přihlásit se k odběru newsletteru OpVPP. 

Projektový/výzkumný záměr je vždy třeba zkonzultovat také s liniovým nadřízeným, který musí projekt k řešení doporučit a následně se podílí na schválení návrhu v ISEP (Informační systém pro evidenci projektů na MU) před odesláním poskytovateli. 

K získání informací o projektových schématech a výzvách můžete využít také stránky Portál MUNI. 

Nejvyužívanější grantové agentury a programy

GA ČR (Grantová agentura ČR) poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. V rámci GA ČR jsou podporovány i projekty mezinárodní spolupráce. Úspěšnost žadatelů z MU se pohybuje kolem 30 %.

Více na stránkách Portál MUNI
Více na stránkách poskytovatele

TA ČR (Technologická agentura ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009. Programy (více než 10 různých programových schémat) jsou zaměřeny na podporu spolupráce (národní i mezinárodní) výzkumných organizací a podniků a na následnou komercionalizaci výsledků (aplikovaný výzkum a experimentální vývoj).

Více na stránkách Portál MUNI
Více na stránkách poskytovatele

OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) je víceletým programem pro období 2014 - 2020. Je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti. V rámci 4 prioritních os je podporováno Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (PO1), Rozvoj vysokých škol pro výzkum a vývoj (PO2), Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (PO3), Technická pomoc (PO4). 

Více na Odboru pro rozvoj MU
Více na stránkách poskytovatele

Horizont Evropa je rámcový program pro výzkum a inovace Evropské unie, který podporuje široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků. 

Více na stránkách Portál MUNI
Více na stránkách poskytovatele

Informace o HE v češtině

 

Příprava návrhu projektu

Shrnutí parametrů konkrétní výzvy bude vždy umístěno na našem webu včetně fakultních termínů, pokynů a konkrétních osob pro konzultaci z Ekonomického (rozpočet projektu) a Personálního oddělení (mzdy) a Oddělení pro výzkum a projektovou podporu - OpVaPP (výklad zadávací dokumentace, zpětná vazba k textům návrhu, závěrečná kontrola návrhu, odeslání návrhu). 

Provedeme Vás formální přípravou projektové žádosti v aplikaci poskytovatele (např. GRIS, ISTA, ISKP 14+ atd.) a jejím schválením v ISEP a vysvětlíme Vám vše, co Vás bude zajímat. 

Pravidla pro přípravu projektových návrhů a řízení projektů vychází z vnitřních norem MU, zejména Směrnice MU č. 6/2016 Řízení projektů.

ISEP – Informační systém pro evidenci projektů

Každý návrh projektu musí být před odesláním poskytovateli založen v ISEP, vyplněny základní údaje o projektu, doplněn rozpočet, zvolena ETIKA ano/ne, GDPR ano/ne, vložen návrh (draft) a zahájeno elektronické schvalování. S vytvořením záznamu pomohou pracovníci OpVaPP.

Uživatelská příručka ISEP

Etická komise pro výzkum

Posouzení EKV podléhá každý návrh projektu, který zahrnuje výzkum na lidském subjektu. Žádosti o posouzení EKV se podávají prostřednictvím ISEP.

Potřebuje Váš návrh před jeho podáním schválení Etickou komisí pro výzkum? Pracovníci Oddělení pro výzkum a projektovou podporu Vám poskytnou první konzultaci a zajistí kontakt se zástupcem EKV.

Příprava rozpočtu

Ekonomické oddělení:

 • připraví pro Vás pomocnou excel tabulku pro přípravu rozpočtu dle parametrů zadávací dokumentace a pokynů poskytovatele, 
 • projde s Vámi způsobilost a vhodnost nákladů, výši nákladů a zařazení do správných kapitol rozpočtu,  
 • po domluvě pomůže se zadáním položek rozpočtu do informačních systémů poskytovatelů. 

Konzultace probíhá se správkyní rozpočtu uvedenou u konkrétní výzvy na webu.

Správkyně rozpočtu u nejčastějších výzev:

TA ČR, GA ČR, Norské fondy, Horizont Evropa, Visegradské fondy, další zahraniční nadace, fondy ing. Miroslava Hazuková 

Operační programy - ing. Denisa Prchalová

Výše režijních prostředků odváděných z projektové dotace fakultě (FSS MU) je pro rok 2023 16,41 %.

Personální oddělení:

poradí Vám s vhodnou výší osobních nákladů a úvazku a s podobou pracovněprávních vztahů členů řešitelského týmu, včetně zaměstnání zahraničních kolegů.

Mgr. Eva Dopplerová

 

Centrum informačních a komunikačních technologií FSS MU (CIKT):

cikt@fss.muni.cz

 

Ústřední knihovna FSS:

Podmínka Open Science se objevuje již u většiny grantových schémat. Nejstriktněji u rámcového programu Horizon Europe, kde je nutné počítat s výdaji na otevření článku, popř. výzkumných dat již v podávané žádosti.
Knihovnu můžete kontaktovat ohledně komplexního poradenství v oblasti Open Science.
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Pilátová, openscience@fss.muni.cz

Identifikátory vědce, citační ohlasy

Identifikátory vědce

U odborných publikací se můžeme setkat s problémem identifikace autorů, tj. aby správné publikace byly přiřazeny správnému vědci, což je důležité především pro hodnocení vědy a výzkumu. Navíc se tento požadavek stále častěji objevuje při podávání žádostí o granty (např. doporučení GAČR) i ze strany vydavatelů.

Řešením je vytvořit si jedinečné identifikátory autora (Researcher ID, ORCID). Třetím nejčastěji používaným identifikátorem je Scopus Author ID, který vzniká automaticky při vytváření záznamů v databázi Scopus.

Více informací a pomoc se založením či správou Vám zajistí Ústřední knihovna FSS. Kontaktní osoba: Mgr. Dana Mazancová, infoveda@fss.muni.cz

 

Citační ohlasy

 

 • seznam publikací žadatelů doplněný o bibliometrické parametry, 
 • výběr nejcitovanějších publikací z citačních databází WoS a Scopus,
 • zjištění počtu citačních ohlasů (počet citování dokumentů ostatními autory),
 • zjištěních aktuálních hodnot bibliometrických ukazatelů (např. h-index dle projektových požadavků).
  Více informací a pomoc Vám poskytne: Ing. Martina Nedomová a Mgr. Dana Mazancová, infoveda@fss.muni.cz

 

Erasmus+, CEEPUS, AKTION apod.

Administrativní podporu při podávání návrhů projektů spadajících pod  agendu Centra zahraniční spolupráce (např. Erasmus+, CEEPUS, AKTION) poskytne Oddělení zahraničních vztahů (int@fss.muni.cz):

 • ověření, zda má MUNI se zahraniční institucí uzavřenu smlouvu,
 • založení a pomoc s vyplněním ISEP, zajištění podpisů na Letter of Intent či Letter of Endorsement, zajištění dalších povinných příloh žádosti ve spolupráci s CZS, komunikace s poskytovatelem a CZS, koordinace komunikace s jinými odděleními na FSS MUNI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info