Vyhlášení 2. veřejné soutěže Programu SIGMA Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice

Výzva se zaměřuje na zvýšení zapojení začínajících výzkumníků ve všech oblastech aplikovaného výzkumu při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe. Dalším cílem je podpořit vyrovnání příležitostí pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu.

Cíle

Návrhy projektů musí přispět k zapojení začínajících výzkumných pracovníků a pracovnic do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi a zvýšit jejich zájem o projekty s konkrétním praktickým dopadem.

Uplatnění výstupů/výsledků v praxi zajistí podnik, který je jedním z uchazečů, popř. jiný relevantní subjekt, který zájem o využití výstupů a výsledků vyjádří např. formou Letter of Intent, memorandem o spolupráci apod.

Omezení

Klíčové osoby řešitelského týmu v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu musí splňovat definici začínajícího výzkumníka/výzkumnice.  Jedná se o osoby do 35 let nebo studující bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventy, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo maximálně 5 let (+RD/MD, nemoc...). Min 3 takové klíčové osoby v týmu, splňující kritéria do 5. 4. 2023. Tým genderově vyvážený.

V týmu může, ale nemusí být mentor - vede, motivuje tým, max 1, nepodílí se přímo na řešení, max 50 tis. Kč/rok.

Ostatní osoby podílející se na řešení: admin, technická podpora, nemusí splňovat definici začínajícího výzkumníka.

V návrhu projektu musí být do řešení zapojen minimálně jeden podnik a minimálně jedna výzkumná organizace.

Začátek realizace: leden 2024
Délka realizace:
12–24 měsíců

Maximální výše podpory na jeden projekt: 5 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: 85 %

Hlavní uchazeč: pouze subjekt, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice; Další účastník: subjekt se sídlem v členském státě Evropské unie (včetně České republiky), v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo ve Švýcarské konfederaci.

Povinný hlavní výstup - min 1 (Nmet, Nmap, Hneleg, R, Ztech...) viz str. 13 ZD. Open access.

 

Dokumenty

Informace na stránkách TA ČR

Důležitá data

Datum Popis
5. 4. 2023

Termín odevzdání návrhů.

Hlavní kontaktní osoba

Kontaktní osoba pro oblast rozpočtu

Kontaktní osoba pro oblast mezd

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info