Jak podat návrh projektu

1. Vyhledání výzvy

Vyhledání výzvy

Web projektové podpory FSS MU

Na tomto webu budeme průběžně uveřejňovat vyhlášené výzvy, v rámci kterých bude možné na FSS MU podat projektovou žádost. U každé výzvy najdete její základní parametry včetně důležitých odkazů a informací potřebných k podání žádosti. Pokud si nejste jistí, zda je Váš projektový/výzkumný záměr vhodný pro konkrétní výzvu, neváhejte se obrátit na hlavní kontaktní osobu uvedenou u této výzvy. Obecné dotazy k projektovým záměrům můžete zasílat na projekty@fss.muni.cz.

Odbor výzkumu a Odbor pro rozvoj MU

K získání širšího spektra informací můžete využít také stránky univerzitních odborů řešících tato témata:

Výzkumná grantová schémata jsou podrobněji rozvedena na stránkách Odboru výzkumu MU, najdete zde informace o národních (TA ČR, GA ČR, aj.), mezinárodních (zejména H2020 aj.) a interních (Grantová agentura Masarykovy univerzity - GAMU) grantových schématech.

Na oblast strukturálních fondů (OP VVV, OP Z), rozvojových programů MŠMT (Centrální rozvojové projekty, Interní rozvojové projekty) a interní soutěž Fondu rozvoje MU se zaměřuje Odbor pro rozvoj MU.

Nejvyužívanější grantové agentury a programy

GA ČR (Grantová agentura ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Úspěšnost žadatelů z MU se pohybuje kolem 30 %.

Více na stránkách Odboru výzkumu MU
Více na stránkách poskytovatele

TA ČR (Technologická agentura ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009. Programy (10 různých programových schémat) jsou zaměřeny na podporu spolupráce výzkumných organizací a podniků a na následnou komercionalizaci výsledků (aplikovaný výzkum a vývoj).

Více na stránkách Odboru výzkumu MU
Více na stránkách poskytovatele

OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) je víceletým programem pro období 2014 - 2020. Je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti. V rámci 4 prioritních os je podporováno Posilování kapacit pro kvalitní výzkum (PO1), Rozvoj vysokých škol pro výzkum a vývoj (PO2), Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (PO3), Technická pomoc (PO4). 

Více na Odboru pro rozvoj MU
Více na stránkách poskytovatele

HORIZON 2020 je rámcový program pro výzkum a inovace Evropské unie, který podporuje široké spektrum výzkumných, rozvojových, demonstračních a inovačních aktivit včetně šíření výsledků. V platnosti je v období 2014–2020.

Více na stránkách Odboru výzkumu MU
Více na stránkách poskytovatele

Informace o H2020 v češtině

 

2. Příprava a schválení projektové žádosti na FSS MU

Příprava a schválení projektové žádosti na FSS MU

Zveřejnění postupu přípravy návrhu 

Po vyhlášení výzvy je zveřejněn (na webu, případně i rozeslán e-mailem) postup přípravy projektových návrhů na FSS včetně důležitých dat a konkrétních osob pro konzultaci z Ekonomického a Personálního oddělení (rozpočet projektu) a Oddělení pro výzkum a projektovou podporu – OpVaPP (závěrečná kontrola návrhu před odesláním). Pravidla pro přípravu projektových návrhů a řízení projektů vychází z vnitřních norem MU, zejména Směrnice MU č. 6/2019 Řízení projektů.

Projektový/výzkumný záměr je vždy třeba zkonzultovat také s liniovým nadřízeným, který musí projekt k řešení doporučit a následně se podílí na schválení návrhu před odesláním poskytovateli.

Založení návrhu projektu v aplikaci grantové agentury

Návrhy projektů jsou většinou připravovány přímo v grantové aplikaci konkrétního poskytovatele. Postup založení návrhu a jeho následného odeslání poskytovateli bude vždy součástí postupu přípravy návrhu na FSS zveřejněného při vyhlášení výzvy.

Založení návrhu projektu v ISEP (Informační systém pro evidenci projektů)

Každý projekt podávaný na MU musí být evidován v ISEP. Projekt zaeviduje řešitel či jím pověřená osoba přes Inet MU → Výzkum a vývoj → ISEP → Editor návrhů → Nový návrh. Se založením návrhu Vám rádi pomůžeme.

Uživatelská příručka ISEP

Další aspekty návrhu projektu

Podle typu výzvy může být u návrhu projektu požadováno vyjádření Etické komise pro výzkum (EKV), přístrojové komise, RRVI (Rada pro rozvoj výzkumných infrastruktur), senátu aj. U každé výzvy je potřeba těchto vyjádření předem specifikována včetně potřebných podkladů a data, do kterého je třeba poklady dodat.

Vyjádření Etické komise pro výzkum

Posouzení EKV podléhá každý projekt, který zahrnuje výzkum na lidském subjektu (včetně práce s biologickým materiálem lidského původu), jestliže je podáván za jakékoliv pracoviště MU vyjma LF MU a projektů studie ELSPAC, kde působí specializované etické komise (EK LF a EK ELSPAC). Žádosti o posouzení EKV se podávají prostřednictvím ISEP. Další informace a kontakty pro konzultace. Co má obsahovat text návrhu projektu pro schválení EKV. Souhlas s účastí ve výzkumném projektu - formulář.

Vyjádření přístrojové komise

V případě, že pro účely výzkumu bude pořizováno přístrojové vybavení v celkové hodnotě vyšší než 1 mil. Kč, je potřeba nechat tento nákup posoudit Odbornou komisí pro posuzování plánu nákupu přístrojového vybavení Masarykovy univerzity. Více informací najdete zde a v Opatření MU 3/2016.

Duševní vlastnictví a ochrana výsledků

Již při plánování výsledků projektu, které vyžadují ochranu z hlediska práva duševního vlastnictví, je vhodné tyto záležitosti s ohledem na možnou komercializaci výsledků probrat s Centrem pro transfer technologií (CTT, Mgr. Hana Půstová, pustova@ctt.muni.cz).

Právní vztahy s partnery projektu

I když většina poskytovatelů nepožaduje přiložit Smlouvu o spolupráci již ve fázi návrhu projektu, je vhodné mít práva a povinnosti pro budoucí realizaci projektu předem s partnery ujasněná. Konzultaci zajišťuje Právní odbor RMU (Mgr. Radim Kunc, kunc@rect.muni.cz).

Fakultní režie

V rozpočtu projektu musí být i zahrnuta fakultní režie, která je počítána nově pro každý kalendářní rok. Pro rok 2020 je to 16,17 %. 

Schválení návrhu v ISEP před odesláním poskytovateli

Po vložení rozpočtu a připraveného návrhu projektu do ISEP následuje uzavření návrhu. Upřednostněna je možnost Uzavřít návrh a schvalovat elektronicky. Jednotlivé pověřené osoby jsou vyzývány systémem ke schválení postupně. Lze rovněž pouze Uzavřít návrh a vytisknout Průvodku návrhu projektu, opatřit ji příslušnými podpisy a odevzdat na OpVaPP. Pracovnice OpVaPP zajistí podpisy průvodky na příslušném odboru rektorátu MU (pokud je to nutné). Průvodka opatřená všemi potřebnými podpisy je pracovníky OpVaPP nebo rektorátu MU vložena do ISEP k návrhu projektu. Po schválení návrhu na FSS je možné návrh odeslat poskytovateli.

 

Informace pro navrhovatele a řešitele národních projektů včetně přehledného zobrazení jednotlivých kroků spojených s přípravou návrhu a řešením projektu na MU shrnuje Manuál Odboru výzkumu.

3. Další informace (Open Access, identifikátory vědce, druhy výsledků výzkumu a vývoje)

Open Access
Někteří poskytovatelé pro splnění podmínek projektové podpory vyžadují publikování vědeckých výstupů v režimu otevřeného přístupu, tzv. Open Access. Aktuálně se tato povinnost týká rámcových programů OP VVV a HORIZON 2020. Do budoucna očekáváme, že se podmínka otevřeného přístupu objeví i u dalších poskytovatelů.

Open Access = bezplatný přístup k vědeckým informacím prostřednictvím internetu. Poskytovatelům je tak zaručeno, že výsledky výzkumu, které zafinancovali, budou veřejně zpřístupněny.

Poradenství pro oblast Open Access vám poskytne Ústřední knihovna FSS: infoveda@fss.muni.cz (Kontaktní osoba: Mgr. Marika Hrubá)

Identifikátory vědce
U odborných publikací se můžeme setkat s problémem identifikace autorů, tj. aby správné publikace byly přiřazeny správnému vědci, což je důležité především pro hodnocení vědy a výzkumu. Navíc se tento požadavek stále častěji objevuje při podávání žádostí o granty (např. doporučení GAČR) i ze strany vydavatelů. Řešením je vytvořit si jedinečný identifikátor autora (Researcher ID, ORCID). Třetím nejčastěji používaným identifikátorem je Scopus Author ID, který vzniká automaticky při vytváření záznamů v databázi Scopus.

Pokud potřebujete více informací či pomoc se založením či správou, prosím, obraťte se na Ústřední knihovnu FSS: infoveda@fss.muni.cz (Kontaktní osoba: Mgr. Dana Mazancová)

Definice druhů výsledků výzkumu a vývoje jsou uvedeny zde.

Jako výsledek typu Jimp je možné vykázat články v časopisech s impakt faktorem uvedených na Web of Science (Journal Citation Reports).

Jako výsledek typu Jsc je možné vykázat články v časopise uvedeném v databázi Scopus, který má stanoven SJR (Scimago Journal Rank).

Jako výsledek typu Jost je možné vykázat článek v odborném recenzovaném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených skupin.