Open Science

Otevřený přístup k vědeckým informacím (Open Access – OA nebo v širším pohledu Open Science - OS) patří k základním podmínkám rozvoje současné vědy. Dostupnost vědeckých informací zlepšuje veřejné služby a umožňuje rychlejší zavádění inovací a jejich ekonomicky efektivní využívání.

Open Science představují dvě základní oblasti:

1. vědecké publikace v režimu otevřeného přístupu (OA)
2. výzkumná data sdílená podle principů FAIR (Findable-Accessible-Interoperable-Reusable).

Masarykova univerzita zahájila 1. ledna 2020 tříletý projekt koordinovaný ÚVT MU, jehož cílem je definovat a nastavit politiku, infrastrukturu a systematickou podporu pro rozvíjení otevřené vědy na MU. Do projektu je zapojena i Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií FSS MU, kde působí Open Science metodik: Mgr. Marika Hrubá, která zároveň zastává i roli koordinátorky pro humanitní a sociální vědy v rámci univerzity: openscience@fss.muni.cz).

Otevřený přístup k vědeckým publikacím - Open Access
Otevřený přístup k vědeckým publikacím zahrnuje recenzované vědecko-výzkumné časopisecké články a jejich rukopisné autorské verze, dále lze tímto způsobem zpřístupňovat konferenční příspěvky, monografie, články ve sbornících, jakož i publikace učebnicového a komentářového typu obsahující vědecké informace. Jedná se o bezplatný a neomezený online přístup k těmto informacím s oprávněním dalšího využití obsahu prostřednictvím tzv. veřejných licencí. Otevřené publikace mohou být distribuovány a využívány ve vědě, výuce a ve všech oblastech informační společnosti.

U tradičního modelu publikování mají k těmto publikacím přístup jen předplatitelé, u otevřeného přístupu naopak všichni. Projektovou podmínku Open Access lze splnit dvěma způsoby:
Zlatá cesta (Golden Access) - publikování v otevřených časopisech
(OA poskytují vydavatelé)

Zelená cesta (Green Access) - autoarchivace (publikace) v otevřených repozitářích
(OA poskytují autoři)

Oba tyto způsoby jsou komplementární a je možné si vybrat, jaký způsob splnění projektových podmínek je pro Váš projekt nejvhodnější. Pokud si nebudete vědět rady s výběrem vhodného časopisu, analýzou podmínek vydavatele s ohledem na vložení článku do repozitáře nebo budete například hledat vhodný repozitář, neváhejte se obrátit na fakultního Open Science metodika (Mgr. Marika Hrubá) na emailové adrese: openscience@fss.muni.cz.

Jak postupovat jako zaměstnanec a student MU při práci s repozitářem MU upravuje Směrnice č. 4/2013 o repozitáři zaměstnaneckých děl.

Přehledně shrnuté informace ke splnění Open Access v Horizon 2020 zde.

Sdílení výzkumných dat – FAIR Data (=Findable-Accessible-Interoperable-Reusable)
Sdílení/ publikování výzkumných dat je nezbytný nástroj pro akceleraci a zkvalitnění výzkumného procesu. Přináší nové příležitosti pro profilaci a aktivní zapojení MU do evropských a mezinárodních aktivit (např. European Open Science Cloud aj).
Pod tlakem poskytovatelů dotací se se potřeba uchovávat, sdílet a publikovat výzkumná data stává stále aktuálnější také v rámci MU. Od r. 2014 jde o podmínku vybraných oblastí výzkumu programu EU Horizon 2020, od r. 2017 je povinnost rozšířena na všechny podpořené projekty z tohoto programu. Obdobné požadavky jsou již zavedeny nebo připravovány dalšími mezinárodními programovými schématy (např. Horizon Europe). Vyskytují se také v rámci Národní politiky VaVaI 2021+ a u návazných intervencí poskytovatelů podpory.


Povinnosti Jak postupovat jako zaměstnanců a studentů MU při získávání, uchovávání a užití výzkumných dat aktuálně upravuje Směrnice o výzkumných datech MU.


Data management plan (DMP)
Jde o popis životního cyklu dat sbíraných, vytvořených a zpracovaných v rámci konkrétního projektu. DMP obsahuje informace, které zajistí, že data budou vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná (naplní, co nejvíce princip FAIR- findable, accessible, interoperable and re-usable). Do DMP se uvádí, jaká data jsou uchovávána, zpracovávána, vytvářena a používána, jaký postup je zvolen při ukládání dat během a po skončení projektu, jaké metodologické postupy a standardy jsou použity, jak budou data zpřístupňována, jaké softwarové nástroje byly k vytváření dat použity, popř. jaký software je potřeba k jejich prohlížení a také jak budou data nadále spravována a uchovávána. (Zdroj: https://www.lib.cas.cz/podpora/data/asep/pro_autory/DMP_2018.pdf).

Vzhledem k nutné doménové znalosti vědeckých dat pro správné nastavení jejich správy je zpracování DMP primárně záležitostí vědce, knihovna FSS vám může ve spolupráci s univerzitním Core týmem Open ScienceHR4MUNI OA poskytnout metodickou podporu, a to např. doporučením nástrojů pro správu DMP (např. jako Data Stewardship Wizard) a dále vás navést v této problematice. Neváhejte se proto opět obrátit v této záležitosti na fakultního Open Science metodika (Mgr. Marika Hrubá) na emailové adrese: openscience@fss.muni.cz.